Du är här

Kyrkogårdar & kyrkogårdsexpedition

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamheten för boende inom Landvetter-Härryda församling. Kyrkogårdsförvaltningen har hand om adminstrationen av begravningsverksamheten.

För många människor är kyrkogården en viktig plats. Här råder ett lugn och en stillhet som man inte finner på många platser i samhället. Kyrkogården påminner oss om döden, men kanske framför allt om livet, hur viktigt det är att ta vara på stunden och själva livet.

Kyrkogårdsexpeditionen

Du kan vända dig till Kyrkogårdsexpeditionen i följande ärenden:

  • Råd och service för gravskötsel.
  • Gravärenden.
  • Gravrättsärenden.

Kontakta gärna fastighets- och kyrkogårdschef
Malin Höglund Hansson, Tel: 031-97 71 25.

Begravningsombud

Församlingarna inom Svenska kyrkan har sedan relationsförändringen mellan staten och Svenska kyrkan fortsatt att vara huvudmän för samhällets begravningsverksamhet (utom i Stockholm och Tranås).

Begravningsombud har tillsammans med länsstyrelserna sedan år 2000 en nyckelroll i samhällets tillsyn över den allmänna begravningsverksamheten. De är nödvändiga för att ett kyrkligt huvudmannaskap ska vara förenligt med religionsfrihetens principer samt för att tillförsäkra dem som inte är med i Svenska kyrkan inflytande över begravningsverksamheten.

Begravningsombudens uppgifter är att granska:

  • att huvudmännen särredovisar begravningsverksamhetens intäkter och kostnader så att inte begravningsavgiften subventionerar församlingsverksamheten.
  • att huvudmännen tillhandahåller särskilda gravplatser för dem som inte tillhör något kristet samfund.
  • att huvudmannen samråder med företrädare för andra trossamfund och andra parter när man bygger, utvidgar eller ändrar en allmän begravningsplats och om förvaltningen av de särskilda gravplatserna
  • att huvudmannen tillhandahåller ceremonilokal utan religiösa symboler.

Begravningsombud för Landvetter Härryda pastorat är Anders Ljung, Dalvägen 18, 433 61 Sävedalen, 0703-49 44 48, l.anders.ljung [at] telia.com