Du är här

Landvetter kyrkogård

Den del av kyrkogården som ligger närmast kyrkan är medeltida. Den nuvarande kyrkogårdens äldre del fick sin nuvarande form på 1890-talet. Kyrkan, kyrkogården och den näraliggande välbevarade prästgården bildar tillsammans en sammanhållen kyrkomiljö, trots att järnvägen passerar nära förbi. Läget med utsikt över sjön Gröen utgör en viktig del för helhetsintrycket.

På kyrkogården finns tre olika gravtyper, "vanlig" grav, minneslund och askgravplats.

Askgravplats

En askgravplats är ett alternativ till urngravplats eller minneslund. Det är ett gemensamt gravområde där de anhöriga har rätt att vara med vid gravsättningen. Gravplatsen är utmärkt med skylt och man får en plats som rymmer två urnor. De enskilda gravarna kräver ingen skötsel.

Namnskyltarna sitter kvar i minst 25 år.

Minneslund

En minneslund är en gemensam anonym gravplats. Den sköts och vårdas med daglig tillsyn och utan kostnader för de som har anhöriga gravsatta där. Minneslund är en plats med helt anonym gravsättning inom området och därmed finns ingen egen gravplats att besöka. Ingen får vetskap om var askan jordats, utan gravsättningen sker helt utan närvaro av anhöriga. Efter gravsättningen utfärdas minnesblad av kyrkogårdsavdelningen. Minneslunden har en gemensam central smyckningsplats och endast där får smyckning ske.

Enskild gravplats

En enskild gravplats är en egen individuell gravplats där en gravrättsinnehavare utses till vilken gravrätt upplåts och gravbrev utfärdas.

På en gravplats har gravrättsinnehavaren rätt att placera gravsten, enligt de föreskrifter som gäller för det kvarter där gravplatsen ligger. Gravrättsinnehavaren bestämmer också hur graven skall anläggas och vilka växter som skall pryda graven, inom ramen för gällande föreskrifter.

Gravrättsinnehavaren har ansvaret för att gravplatsen vårdas, och om så inte sker, kan gravrätten återtas av kyrkogårdsnämnden.

Vid val av gravplats är det viktigt att vara med och välja ut gravplatsen ute på kyrkogården. Tänk därför noga igenom era speciella önskemål och framför dessa till vår personal, som gärna visar de olika alternativ som står till buds.

Bårtäcke

Ett bårtäcke är en vacker textil som läggs på kistan under begravningsakten.